9 августа

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi у Центральному районi м. Миколаєва

Про надання звiтностi та строки сплати внескiв до Фонду
Відповідно до статей 6 та 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 року
№1105-ХІV (далі - Закон), страхувальниками є роботодавці, а роботодавцем, відповідно до цього Закону, вважається власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю.
Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 45 Закону, роботодавець як страхувальник зобов'язаний подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду про чисельність працівників, суму заробітної плати, кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві (додаток 11) у такі строки: до 20 квітня, до
20 липня, до 20 жовтня, до 25 січня року, наступного за звітним.
Платники страхових внесків (крім добровільно застрахованих осіб) один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, разом із розрахунковою відомістю подають відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності  (додаток 13).
Згідно з пунктом 2 інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 року №36  та зареєстрованої в міністерстві юстиції України 01.08.2007 року за №867/14134 (далі - інструкція), статус платника страхових внесків мають:
а) юридичні особи незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також їхні відокремлені підрозділи за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів здійснюються  нецентралізовано;
б) юридичні особи - об'єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, що використовують найману працю;
в) розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва, що використовують найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
г) фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які не мають статусу підприємців і використовують найману працю;
д) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях.
Згідно з пунктом 7 інструкції, обов'язок щодо надання звітності покладено на юридичних осіб - платників страхових внесків - та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.
Платники страхових внесків мають право не пізніше, ніж за десять днів до закінчення строку подання розрахункової відомості, надіслати її робочому органу виконавчої дирекції Фонду поштою з повідомленням про вручення, згідно з порядком оформлення поштових відправлень, із вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 28.07.1997 року за №799 (зі змінами).
Відповідно до статті 24 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені у колективному договорі, але не менше, ніж два разі на місяць, за проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.
У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Відповідно до частини 10 статті 47 Закону, страхувальник сплачує страховий внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку і строки, що визначаються страховиком.
Виходячи з абзацу 2 пункту 4.12 інструкції, страхові внески сплачуються страхувальниками-роботодавцями у день одержання коштів на оплату праці в установах банків. Підприємства, що здійснюють виплату заробітної плати на поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують страхові внески до Фонду в день перерахування коштів на особові рахунки.
У разі виплати заробітної плати за першу половину місяця страхувальник одночасно з одержанням зазначених сум сплачує страхові внески, нараховані на суму цих виплат.
Отже, день сплати страхових внесків до Фонду пов'язаний із днем одержання коштів на оплату праці або перерахування коштів на особові рахунки працівників і не припадає на вихідний або святковий день.
Згідно з абзацом 4 пункту 4.12 інструкції, при проведенні оплати праці з готівкової виручки чи в натуральній формі платники страхових внесків не пізніше наступного дня після здійснення виплат подають до установи банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду.
У цьому випадку останній день строку сплати страхових внесків до Фонду може припасти на вихідний або святковий день.
Тому, якщо останній день сплати страхових внесків до Фонду, за умови, що оплата праці здійснюється з готівкової виручки чи в натуральній формі, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку сплати страхових внесків вважається наступний робочий день за вихідним або святковим днем.
Добровільно застрахована особа сплачує внесок до Фонду у такому порядку:
а) перший внесок у розмірі 1/4 частини мінімальної заробітної плати, встановленої на день сплати страхового внеску, одночасно з укладанням договору із робочими органами виконавчої дирекції Фонду;
б) наступний внесок - сплачується кожні три місяці в розмірі 1/4 частини мінімальної заробітної плати, встановленої на день сплати страхового внеску, у термін, установлений договором та в повідомленні про взяття на облік, але не пізніше, ніж три місяці від дня сплати попереднього страхового внеску;
г) якщо добровільно застрахована особа одночасно з укладанням договору із робочими органами виконавчої дирекції Фонду сплатила страховий внесок у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати страхового внеску, то наступний внесок сплачується не пізніше одного календарного року від дати укладання договору. При зміні розміру мінімальної заробітної плати здійснюється перерахунок авансового платежу.
Добровільно застраховані особи зберігають не менше, ніж три роки, квитанції або платіжні доручення про перерахування страхових внесків до Фонду.
Не сплачені страхувальниками у встановлений термін страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому законодавством.
Днем сплати страхових внесків вважається:
а) при перерахуванні страхових внесків із рахунку страхувальника - день списання банком суми платежу з рахунка страхувальника незалежно від часу її зарахування на рахунок Фонду;
б) при внесенні готівкою - день внесення готівки до банку чи підприємства зв'язку.
Виходячи з норм статті 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю, строків та обсягів сплати страхових внесків, приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків; несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства - тягнуть за собою накладання штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Просмотров:
comments powered by HyperComments